De PvdA ziet het niet gebeuren dat mensen straks een eind om willen rijden om hun auto te parkeren in een transferium, om vervolgens te voet of per fiets of bus naar het centrum te gaan. Daarnaast doet het College voorkomen of deze oplossing de goedkeuring draagt van de ondernemers in Duiven. Dit blijkt echter niet uit de reacties van de 2 supermarkten Lidl en Albert Heijn. De supermarkten bepalen in belangrijke mate het bestaansrecht van het winkelcentrum en zijn daarmee sleutelfiguren.

Hoewel het plan "een uitnodigend dorpshart" als winnaar uit de bus kwam, bleek al tijdens het referendum dat er onvoldoende parkeerplaatsen zouden zijn. Het gevolg was dat de gemeenteraad besloot om een parkeeronderzoek te laten verrichten die moest leiden tot oplossingen. Het onderzoek resulteerde in 3 oplossingsvarianten, waarbij het College koos voor variant 3.

Deze oplossingsvariant omvat de volgende punten:

  • geen dan wel een beperkt transferium buiten het centrum
  • wel centrale parkeergarage ten behoeve van bewoners en werknemers winkels.
  • bewoners nieuwbouw parkeren centraal op het dak winkelblok (circa 50 plaatsen).
  • de nieuwe lokatie achter de nieuwe C1000 (nu bibliotheek) uitbreiden (circa 90 plaatsen).
  • aan de zuidzijde van het Centrumplan extra capaciteit creeren (circa 90 plaatsen).

Het is echter niet duidelijk op welke wijze het plan wordt uitgevoerd en of de gekozen parkeeropties passen in het beeldkwaliteitplan en wat de consequenties zijn qua extra verkeersbewegingen. Verder hebben de bewoners zich nog niet kunnen uitspreken over de plannen en is het onduidelijk wat de financiele gevolgen zijn. Het is dus wenselijk dat er eerst meer duidelijkheid komt over de haalbaarheid en uitvoerbaarheid van de voorgestelde parkeeroplossing.

De PvdA ondersteunde een motie van Lijst Groessen die het College opriep om eerst gevolg te geven aan bovenstaande kritiekpunten. Helaas werd de motie niet ondersteund door het CDA en GroenLinks zodat er geen meerderheid was. Zij ondersteunen het plan vanuit het College.

De PvdA complimenteert het College voor het goed verlopen van het referendum. De inwoners van Duiven hebben kunnen uitspreken welk planconcept verder gerealiseerd moet worden om het centrum weer vitaal te maken. Het referendum heft een positieve bijdrage gegeven in het betrekken van burgers en geeft een min of meer gewogen indruk van wat de burgers willen.

De PvdA stemt in met de besluitvormingspunten van het College ten aanzien van het centrumplan. Wel zijn er zorgen over de komende stappen. Het wordt nu concreter en dat gaat de burgers en ondernemers rechtstreeks raken. Zo zijn er al reacties van Albert Heijn en Lidl en individuele burgers. Voor het creeren van draagvlak blijft het essentieel om richting alle betrokken partijen duidelijk te communiceren.

De PvdA stelt dan ook voor dat de gemeenteraad periodiek op de hoogte wordt gesteld van de diverse stappen en van reacties van burgers en ondernemers. Dit onderwerp zou verder als vast agendapunt terug moeten komen in de commissievergadering. Het College zegt dit vervolgens ook toe.