Voor het doortrekken van de A15 vanaf knooppunt Ressen tot aan de A12 worden diverse traces onderzocht. De PvdA wil dat de A15 na de tunnel onder het Pannerdensch Kanaal ten zuiden van de Betuwelijn wordt aangelegd. De A15 zou dan de Betuwelijn ondergronds moeten kruisen tussen het viaduct van De Aa en het viaduct van de Achtergaardseweg. Vervolgens moet de autosnelweg verdiept worden aangelegd ten oosten van de Helhoek.

Deze route heeft aanzienlijke voordelen ten opzichte van een noord-trace die nu meestal op plattegronden is ingetekend. De voordelen zijn:

  • aanzienlijk minder woningen en bedrijven hoeven te verdwijnen.
  • aanzienlijk minder overlast voor inwoners van Groessen, Helhoek en Loo.
  • natuurgebied Rijnstrangen wordt niet bedreigd.
  • monument Huis Rijswijk hoeft niet te verdwijnen.
  • betere landschappelijke inpassing.

Het trace maakt immers optimaal gebruik van de al bestaande geluidsschermen van de Betuwelijn. Tevens zorgt de Leuvense Dijk voor een gewenste geluidsbarriere, zodat dit gedeelte van de A15 zelfs onverdiept kan worden aangelegd waardoor kosten worden bespaard. Dit alles levert de minste overlast voor de inwoners van Groessen en Loo.

Een A15 ten noorden van de Betuwelijn zou vlak langs de bebouwing van Groessen komen te liggen en ernstige overlast veroorzaken of zou zelfs leiden tot het verdwijnen van woningen en bedrijven. Na de kruising met de Betuwelijn moet de A15 verdiept worden aangelegd tot aan de A12. Hierdoor is de overlast voor de aangrenzende wijken van Duiven en Zevenaar aanzienlijk te beperken.

Uiteindelijk wist de PvdA de meerderheid in de raad achter zich te krijgen om dit trace in de Milieu Effect Rapportage (MER) op te nemen voor onderzoek.

locatie A15 tussen Leuvense Dijk en Betuwelijn

De Tweede Kamer fractie van de PvdA heeft tijdens de commissie Infrastructuur&Milieu op 21 februari een waslijst aan vragen gesteld aan de Minister van Infrastructuur & Milieu in het kader van haar voorgenomen besluit tot doortrekking van de A15 volgens het doortrekkingsalternatief noord. Tevens plaatst de PvdA kritische kanttekeningen bij de wijze waarop het voorkeursbesluit is genomen. Woordvoerster Attje Kuiken had de waslijst aan vragen en opmerkingen vanuit de regio aangereikt gekregen door lokale PvdA politici, zoals Marcel Lap uit Zevenaar en Marcel van der Wielen uit Duiven.

De PvdA in de Liemers is blij dat de lobby richting haar Tweede Kamer fractie zijn vruchten heeft afgeworpen en dat ook zij kiest voor de combivariant 2, die de voorkeur heeft van de regio. De PvdA ziet graag, als het budgettair past, een tunnel onder het Pannerdensch Kanaal in plaats van een brug. De PvdA in de Tweede Kamer is net als de PvdA in de Liemers voorstander van de zuidelijke tracévariant tot aan Zevenaar en vanaf daar van de noordelijke tracévariant midden tussen Duiven en Zevenaar in. De lokale overheden zijn daar ook voorstander van. Het is beter voor mens en natuur en er liggen serieuze berekeningen van de Expertgroep A15 dat het past binnen het gestelde budget.

Vanuit de Commissie voor de milieueffectrapportage is flinke kritiek geuit op de milieueffect-rapportage voor dit project. De PvdA-fractie is het eens met deze kritiek. Zij vindt het zeer kwalijk dat er een incomplete milieueffectrapportage is opgeleverd, die onherroepelijk zal leiden tot een bodemprocedure. De effecten van de tunnel in plaats van een brug zijn niet serieus onderzocht, omdat de minister bij voorbaat al de conclusie had getrokken dat een tunnel niet binnen het budget valt. Hierdoor kan in de milieueffectrapportage niet een goede afweging gemaakt worden tussen tunnel of brug met betrekking tot de gevolgen voor de rivierkruising met bijzondere (natuur)-waarden.

De strekking van de diverse vragen was alsvolgt: Verdient de combivariant 2 van de drie gemeenten de voorkeur boven het door de minister gekozen tracé als het binnen het taakstellend budget komt te vallen? Is de minister het met de PvdA-fractie eens dat een bijkomend voordeel is dat dan alle betrokken overheden en maatschappelijke organisaties het eens zijn over de plannen en dat dit veel maatschappelijke onrust wegneemt en vertraging, veroorzaakt door gerechtelijke procedures, voorkomt? Kan de minister aangeven waarom zij wel of niet bereid is om het alternatief van de drie gemeenten te onderzoeken op haalbaarheid en kosten? Zijn er, naast het kostenargument, nog andere steekhoudende argumenten voor de keuze van de minister voor een brug en het noordelijke tracé? Kan de minister aangeven of zij zwaarwegende bezwaren heeft voor het vervolgen van het proces op een meersporenbeleid: het voorkeurstracé van de minister en het tracévoorstel van de drie gemeenten met daarbij voor elk tracé twee opties voor de passage van het Pannerdensch Kanaal – zowel brug als tunnel – waarbij ook alle kosten voor de noodzakelijke compensatiemaatregelen in het totaalbudget meegenomen dienen te worden? Een dergelijke vervolgroute in dit proces geeft mens en natuur een eerlijker kans, want tot nu toe blijkt de minister vooringenomen te zijn met haar tunnelvisie voor de brug en het noordelijke tracé.

 

De PvdA kan zich vinden in het gemeentelijk akkoord van Lingewaard, Zevenaar en Duiven om te kiezen voor combivariant 2 bij het doortrekken van de A15. De PvdA vindt het uitermate belangrijk dat er een gezamenlijk standpunt richting het Rijk en de provincie is omtrent de A15. Zevenaar wilde de Noord variant en Duiven de Zuid variant. Feitelijk koos elke gemeente daarbij voor een variant waar de lasten hoofdzakelijk bij de buurman werden gelegd. Niet erg sociaal en ook niet wenselijk om druk te kunnen uitoefenen naar het Rijk en de provincie.

De PvdA Zevenaar diende daarom in het najaar van 2011 een motie in die koos voor de combivariant 2. Dit trace loopt ten zuiden van de Betuweroute en gaat na Groessen over in het noord-trace die dan loopt tussen Duiven en de Helhoek. De PvdA Duiven kon zich hier helemaal in vinden, omdat dit trace nagenoeg identiek is aan het voorkeurstrace uit ons verkiezingsprogramma.

Hoewel andere partijen in Duiven in september 2011 hier nog niet voor wilden kiezen, koos men later toch eieren voor zijn geld. In december 2011 koos de meerderheid van de raad voor doortrekking van de A15 volgens combivariant 2. De steun was naast de PvdA afkomstig van Lokaal Alternatief, VVD, CDA en Pro Duiven.

Tijdens de raadsvergadering van 12 maart 2012 meldde de CDA fractie dat, naast de PvdA, nu ook het CDA in de Tweede Kamer van mening is dat voor de doortrekking van de A15, de combivariant 2 qua ligging beter is dan de noord-variant. De noord-variant is de keuze van de minister van Infrastructuur & Milieu, die op minder dan 50 meter langs Groessen komt.

Het CDA en de PvdA in Duiven hebben afgesproken om gezamenlijk een brief te sturen naar hun Tweede Kamer fracties. De brief roept op om gezamenlijk op te trekken qua procedure en waar mogelijk gezamenlijk met moties of amendementen te komen. De hoop is dan dat Groenlinks en de SP, die weliswaar tegen doortrekking van de A15 zijn, uiteindelijk toch voor de combivariant 2 qua trace kiezen dan de noord ligging. Dit is net een meerderheid in de Tweede Kamer. Het is niet uit te sluiten dat ook de Christenunie en D'66 voor deze ligging zullen kiezen op dat moment.

De PvdA kreeg in de gemeenteraad van 9 februari 2009 een meerderheid voor haar motie waarin waardering wordt uitgesproken voor de wens van de Stichting Bewonersoverleg Groessen A15. De Stichting heeft een verzoek bij de Minister van Verkeer en Waterstaat ingediend waarin wordt verzocht om een geboorde tunnel onder de Rijnstrangen als A15 variant op te nemen in de Milieu Effect Rapportage (MER). De motie wordt nu onder de aandacht van de Minister gebracht.

De PvdA vindt dat een MER onderzoek bedoeld is om alle mogelijke varianten volwaardig in beeld te brengen. Het gaat in dit geval dan om diverse varianten voor het doortrekken van de A15. Het initiatief van de Stichting past binnen de standpunten die al eerder door de gemeente Duiven is ingenomen over het doortrekken van de A15.

Het beloofde bij de stemming over de motie nog spannend te worden. De motie was in de vorige gemeenteraadsvergadering al in stemming gebracht, maar de stemmen staakten toen. Door de afwezigheid van een PvdA raadslid bleef de verhouding steken op 10 voor en 10 tegen. Het College en de raadsfracties van het CDA, VVD en LPF waren tegen de motie. Bij het staken van de stemmen wordt de motie aangehouden tot een volgende raadsvergadering.

Tijdens deze vergadering was echter een raadslid van Gemeentebelangen afwezig zodat de stemmen weer dreigden te staken. Een lid van de VVD fractie toonde zich een waar democraat door tijdens de stemming de raadszaal te verlaten, waardoor de motie het wel haald met 10 stemmen voor en 9 tegen.

Op dit moment zijn de Ministers van Verkeer en Waterstaat en VROM bezig met het opmaken van de richtlijnen voor de MER. In deze richtlijnen staat welke (milieu-) aspecten op welke wijze moeten worden onderzocht.

Bij het samenstellen van de richtlijnen wordt onder meer gekeken naar:

  • de startnotitie
  • de inspraakreacties op de startnotitie
  • het advies van de Commissie voor de MER
  • de Wet Milieubeheer
  • adviezen van bijvoorbeeld waterbeheerders en de gemeenten