De PvdA is vooralsnog tegen reclamebelasting. Het College heeft nog steeds niet aangetoond dat er sprake is van een probleem en dat er sprake is van een grote mate van excessen aan reclame uitingen. Het huidige reclamebeleid kan daarom gewoon gehandhaafd blijven.

Het College stelt voor om € 100.000 vrij te maken voor een specifieke handhavingsactie op het gebied van illegale reclame uitingen. De PvdA vindt dat er op dit moment geen sprake is van veel excessen. Eventuele excessen kunnen en moeten daarom gewoon worden meegenomen bij het reguliere handhaven.

Bij de begroting 2012 van de gemeente mocht de PvdA dit jaar de aftrap doen. De integrale tekst die de PvdA tijdens de eerste termijn kunt u lezen in het bijgevoegde document.

De PvdA ondersteunt de hoofdlijnen van de begroting. Wel wil de PvdA de begroting op een klein aantal punten wijzigen.

De voorgestelde wijzigingen zijn:

 • geen extra geld vrijmaken voor een tekstschrijver en omgevingsanalist voor de afdeling communicatie, dit kan binnen de huidige bedrijfsvoering opgelost worden
 • meer aandacht besteden aan parkeeroverlast, hondenpoep en zwerfafval
 • strenger handhaven bij onrechtmatig in gebruik genomen gemeentegrond, regels zijn immers regels
 • meer aandacht voor re-integratie van personeel uit sociale werkvoorziening en bijstand naar regulier werk en hardere afspraken hierover maken met bedrijven
 • ontwikkel een visie over leegstand van bedrijven in plaats van nieuw uitgeven van grond voor nieuwbouw van bedrijven
 • meer voorzieningen voor jongeren in de leeftijd van 8-16 jaar zoals voetbalkooien en hangplekken, nu zijn we geen inspanningen
 • meer aandacht om het beleid omtrent jeugd beter te integreren met elkaar, nu zijn er teveel instanties bij betrokken die elk hun ding doen
 • geen geld vrijmaken voor onderzoek sporthal Spelleward
 • zoek een oplossing om tot een deal te komen met Recreatieschap Achterhoek-Liemers, zij willen af van Horsterpark en PvdA wil af van deze gemeenschappelijke regeling die jaarlijks € 50.000 kost en geen zichtbare inspanningen pleegt
 • in 2012 wil de PvdA zichtbare resultaten zien bij project Wijk in Beweging in Duiven Zuidoost
 • meer aandacht omtrent de situatie van Cultureel Centrum 't Eiland die jaarlijks € 60.000 tekort heeft, College moet hier met een lange termijn visie komen
 • meer sociale cq. betaalbare woningbouw door bestaande plannen aan te passen en na te gaan of de gelden uit de fondsen sociale woningbouw en woningbouw Stadsregio ingezet kunnen worden ten behoeve van stimuleringsmaatregelen onderkant woningmarkt

Voor het bespreken van de begroting wordt altijd een aparte raadsvergadering gehouden. Bij de begroting worden de belangrijkste uitgangspunten van het beleid voor de komende jaren vastgesteld. Het betreft dan met name de financiele kaders, maar ook specifieke beleidsonderwerpen komen dan al naar voren.

De PvdA kan zich in grote lijnen vinden in de begroting 2011. De kwetsbare groep burgers worden ontzien en waar mogelijk is er zelfs intensivering van lokaal sociaal beleid. Zoals de schuldhulpverlening en het invoeren van een minimapas en het mogelijk maken dat kinderen uit gezinnen met een minimum inkomen nu gratis lid kunnen worden van een vereniging. Hekenbare sociaal democratische uitgangspunten, zodat iedereen mee telt en mee kan doen.

Mede door de druk vanuit de PvdA is er ook extra subsidiegeld gekomen voor het Sociaal Raadslieden Werk. Deze organisatie verleent juridische en sociale hulp aan mensen die veelal in probleemsituaties verkeren. Het betreft met name personen met weinig opleiding, laag inkomen en weinig zelfredzaamheid. Als er geen extra geld beschikbaar was gekomen, had dit kunnen leiden tot wachtlijsten. Dat is niet acceptabel als er sprake is van een probleemsituatie.

De volledige rede is hieronder te downloaden.

De PvdA is akkoord met de programmarekening 2009. Het is altijd weer een hele klus. De programmarekening is een moment van terugkijken. Gedane zaken nemen echter geen keer en de programmarekening ziet de PvdA daarom met name als leermoment richting de toekomst. Het is duidelijk dat de economische crisis ook de gemeente Duiven heeft geraakt. Dit komt met name terug in de tegenvallende inkomsten uit grondexploitatie. Hierdoor is een gat ontstaan met als gevolg een tekort van bijna € 1,8 miljoen. De PvdA betreurt dit, maar het is niet anders. Het onttrekken aan de Algemene Reserve is dan een logische stap.

Wij vragen ons wel af of het College dit gat toch niet op een of andere wijze had kunnen voorzien en al voortijdig maatregelen had kunnen treffen. De economische crisis is immers al eind 2008 ontstaan. Verder moet de gemeente in 2009 toch hebben gemerkt dat de grondexploitatie qua uitgiften ging achterlopen op de planning. Je kan dan natuurlijk gaan afwachten tot het jaar is afgelopen om dan de balans op te maken of je neemt tussentijds maatregelen om bij te sturen. Dit is een les die voor de toekomst geleerd kan worden binnen het gemeentebestuur. Het tussentijds bijsturen is niet meer dan normaal, zeker als je ziet dat je inkomsten achter gaan lopen ten opzichte van je planning. Dit verwacht de PvdA ook van het gemeentebestuur.

De PvdA kan zich vinden in de gekozen insteek van het College om eerst het structurele tekort van circa € 1,85 mio middels bezuinigingen aan te pakken om de begroting weer sluitend te krijgen.  Het is logisch om dan in latere fase op zoek te gaan naar verdere mogelijke bezuinigingen die nodig zijn ten gevolge van de te verwachten korting op de Algemene Uitkering vanuit het Rijk. De mate waarin er gekort wordt, zal immers sterk afhangen van de keuzen van een kabinet.

Het valt de PvdA op dat circa € 0,7 mio aan bezuinigingen wordt gerealiseerd door het hanteren van de stofkam. Het betreft kleine bezuinigingen of kleine ingrepen die relatief weinig pijn teweeg zal brengen bij burgers of instanties in de gemeente Duiven. De PvdA realiseert zich dat dit een belangrijke eerste stap is en hierbij geldt zeker het motto van “alle kleine beetjes helpen”. Voor de volgende fase zal de stofkam methode echter niet meer toereikend zijn om tot aanzienlijke besparingen van € 2-3 mio te kunnen komen. Er zullen straks fundamentele keuzes gemaakt moeten worden.

Een tweetal fundamentele keuzes komen nu al terug in de perspectiefnota. Dit betreft allereerst een bezuiniging op het wegonderhoud van € 0,4 mio. De PvdA heeft altijd gezegd dat bij bezuinigingen het wegonderhoud eerst bekeken moet worden. De tweede keuze betreft het onderhoud van openbaar groen. Het voorstel omhelst een bezuiniging van € 0,441 mio. De PvdA is hier kritischer over en zou graag willen zien dat de kwaliteit van het groenonderhoud gelijk blijft, maar wel tegen lagere kosten. Bijvoorbeeld door burgerparticipatie en het verpachten en verkopen van stukken openbaar groen.

Voor de PvdA zijn goede sociale voorzieningen erg belangrijk. De meest kwetsbare groep in onze gemeente heeft het met de huidige economische crisis al zwaar genoeg. Wij zien geen heil om hier veel te gaan bezuinigen. Dit geldt ook voor subsidies aan verenigingen die een belangrijke taak hebben in het bevorderen van de sociale cohesie in de gemeente Duiven. De PvdA ziet veel meer heil in het halen van bezuinigingen waar er sprake is van functies die niet meer passen in de huidige tijd of van functies/taken die mogelijk dubbel worden verricht.