Bij de afhandeling van het project Welleveld is er een bestuurlijke vertraging opgelopen. Deze vertraging kwam mede voort uit het feit dat het College een heroverweging wilde maken voor het plan Welleveld. Door deze vertraging zijn er ook financiele consequenties die gedekt moeten worden. Uiteindelijk bleek bij de heroverweging dat er geen andere mogelijkheden waren dan het huidige plan door te zettten. Dit plan voorziet in de verkoop van het perceel en het gebouw aan een projectontwikkelaar die er tevens appartementen wil laten bouwen voor het duurdere segment.

Het College stelde voor om de kosten te dekken uit het fonds sociale woiningbouw. De PvdA is het hier fundamenteel niet mee eens. Doordat de projectontwikkelaar appartementen voor het duurdere segment gaat bouwen is deze verplicht om per appartement € 10.000 af te dragen aan het fonds sociale woningbouw. Burgers met een kleine beurs kunnen zich een appartement op deze mooie locatie uberhaupt al niet veroorloven en worden nu dubbel gepakt. Immers de projectonwikkelaar stort het geld weliswaar in dit fonds, maar tegelijkertijd haalt de gemeente het er weer uit om de financiele afwikkeling te bekostigen.

De PvdA was zeer teleurgesteld in het College, mede omdat op deze wijze er blijkbaar geen belang wordt gehecht aan het fonds sociale woningbouw en mede omdat het College gaat afwijken van de gangbare regel. Deze regel is immers dat bij onvoorziene kosten, zoals in dit geval, deze gedekt worden uit de algemene reserve. De PvdA hecht veel waarde aan een betrouwbare overheid en dan moet je niet afwijken van je eigen regels. De VVD en Lokaal Alternatief waren de 2 coalitiepartners die het Collegevoorstel wel steunden.

Het voorstel kwam tot 2 keer toe in de gemeenteraad. Bij de eerste keer staakten de stemmen (10 voor en 10 tegen), omdat raadslid Anton Seggelinck van Lokaal Alternatief afwezig was. De regel schrijft dan voor dat in de volgende raad opnieuw een stemming plaatsvindt. Tijdens die raadsvergadering was nu Hans Cremers van Lokaal Alternatief afwezig. De consequentie was dat de stemden dan opnieuw zouden staken (10 tegen 10). Het voorstel zou dan zijn verworpen. Het College stelde toen toch maar voor om de financiele afwikkeling via de algemene reserve te laten verlopen en de PvdA als derde coalitiepartner tegemoet te komen.

De PvdA beschouwd de havezate "Loowaard" en de bijbehorende gebouwen als een belangrijk monument in de gemeente. Daarnaast zijn er helaas niet veel monumenten meer in de gemeente. De PvdA is daarom voorstander van de restauratie van de vloedschuur. De PvdA vindt wel dat als er sprake is van een gemeentelijke subsidie, er ook absolute voorwaarden aan verbonden moeten worden. De vloedschuur moet dan een openbare functie krijgen.

De havezate is een rijksmonument, maar de vloedschuur is een gemeentelijk monument. De eigenaar van de havezate heeft in eerste instantie een restauratie uitgevoerd van de havezate. De vloedschuur zou in een latere fase aangepakt worden. Helaas heeft de eigenaar na de eerste restauratie geen geld meer voor de vloedschuur. De vloedschuur dreigt daardoor verder in verval te raken. De PvdA wil dit vermijden.

Havezate Loowaard

Havezate Loowaard 

De PvdA vindt het landgoed Huize Welleveld een bijzonder waardevolle locatie. Het is een van de weinige unieke historische locaties in Duiven. Hier moet dan ook uiterst voorzichtig mee om worden gegaan. Het was dan ook een goede zaak dat de gemeenteraad op 31 oktober 2005 besloot om het landgoed te kopen. De gemeente kon hiermee de regie van de ontwikkeling van het landgoed in eigen handen houden.

De PvdA was destijds voorstander van de aankoop maar stelde wel als voorwaarde dat de ontwikkeling afhankelijk moest zijn van de uitkomsten van een onderzoek naar cultuurhistorie, architectuur, groen en landschap. Hiermee konden kaders worden vastgesteld voor de verdere ontwikkeling van het landgoed.

Huize Welleveld

Huize Welleveld

De PvdA vindt het belangrijk dat er in Duiven ook voldoende nieuwe en betaalbare woningen worden gebouwd voor starters. Dat zijn mensen die voor het eerst in hun leven een woning kopen. Daarom diende de PvdA op 18 december 2006 een motie in waarin het College werd verzocht om te kijken naar mogelijkheden zodat bij de ontwikkeling van het landgoed voor 30% aan betaalbare wooneenheden voor starters zou worden gerealiseerd. Daarnaast werd in de motie aangegeven dat het niet wenselijk was dat het Gemunden am Mainpark bij de planvorming werd betrokken. Deze motie van de PvdA werd aangenomen.

Helaas blijkt nu uit onderzoek dat woningbouw, waarbij voor 30% aan betaalbare woningen voor starters zou worden gerealiseerd, niet mogelijk was. Het zou de aanwezige waarden en het karakter van het landgoed aantasten. Het College wil daarom nu dure appartementen of woningen gaan bouwen. De PvdA betreurt de uitkomst van het onderzoek en hecht veel waarde aan een project waarbij mensen met een lager inkomen op een aantrekkelijke locatie met historische waarde kunnen wonen.

De PvdA vindt dat er in Duiven nu al voldoende gebouwd wordt voor het dure segment en op mooie locaties. Een variant van betaalbare starterswoningen op een unieke locatie is een welkome aanvulling voor woningdifferentiatie in Duiven. De PvdA is dan ook tegen het bouwen van alleen dure appartementen of woningen op Huize Welleveld.

Gemunden am Mainpark

Gemunden am Mainpark