De PvdA fractie werd op 7 juli 2011 onaangenaam verrast en ontstemd over het voornemen van de gemeente om op korte termijn de veel gebruikte voetbalkooi in de wijk De Nieuweling te verwijderen. Na het verwijderen van de kooi vindt er pas een gesprek met de buurtbewoners plaats. Op 6 juli 2011 ontvingen alle bewoners van de wijk De Nieuweling een brief waarin dit door de gemeente werd aangekondigd. Er zou sprake zijn van structurele overlast.

De PvdA vindt dit een verkeerde gang van zaken. Zij wil dat het gemeentebestuur eerst met de wijkbewoners overleg voert en tot die tijd de voetbalkooi laat staan. Van een structurele of grote mate van overlast is bij de PvdA niets bekend. Sterker nog. In de raadscommissie Bestuur van 28 maart 2011 gaf de politiechef van Gelderland-Midden nog aan dat er nauwelijks klachten zijn over overlast veroorzaakt door jongeren in De Nieuweling. De PvdA heeft later vernomen dat een aantal bewoners in de directe omgeving van de voetbalkooi overlast ervaart. Hiervoor heeft de PvdA zeker begrip, maar tegelijkertijd zien wij ook dat de voetbalkooi door veel kinderen in de wijk wordt gebruikt.

Ga dan eerst overleggen met de wijkbewoners voordat je besluit om de voetbalkooi zomaar te verwijderen. Zij zijn namelijk tot op heden nooit gekend en zijn enorm overvallen door dit bericht. Er wordt nu alleen gehandeld vanuit het perspectief van de klagers. Verder hebben ouders te kennen gegeven om een coördinerende rol te willen vervullen als er sprake is van overlast.

Na druk vanuit de PvdA richting het College en steun vanuit de andere fracties heeft de gemeente besloten om de voetbalkooi te laten staan en eerst in overleg te gaan met de wijkbewoners en de klagers. Inmiddels hebben er al diverse gesprekken plaatsgevonden.

De PvdA heeft samen met Groenlinks een motie ingediend die pleit voor een kinderpardon. De motie is bedoeld als ondersteuning voor een landelijk ingediende initiatiefwet van Spekman (PvdA) en Voordewind (Christenunie). Deze initiatiefwet voorziet in een verblijfsvergunning voor minderjarige vreemdelingen die langer dan 8 jaar in Nederland wonen. Dit zijn kinderen die in ons land opgroeien, naar school gaan en dus hier hun wortels hebben liggen.

Ze zijn Limburgser dan vlaai, Hollandser dan kaas, Frieser dan de Elfstedentocht en Zeeuwser dan het meisje. Dat zijn de kinderen die ons land dreigen te moeten verlaten. Als wij niets doen, ligt hun toekomst in een land waarvan ze de taal niet spreken, waar ze niemand kennen en waar ze vreemden zijn. Te verwesterd, niet welkom geheten, een vreemde eend in de bijt. Hun thuis is hier in Nederland, hun vriendjes en school zijn hier en hun toekomst hoort ook hier te zijn. Geef deze kinderen de kans om mee te bouwen aan een mooie toekomst voor Nederland.

In meer dan 100 gemeenteraden is inmiddels ingestemd met de zogenoemde motie kinderpardon. De motie is door een keur aan lokale fracties van partijen her en der ingediend. In een meerderheid van deze gemeenten is de motie zelfs unaniem overgenomen. De gemeenteraden van al deze gemeenten vonden het dus belangrijk dat er een signaal afgegeven wordt aan de minister en aan de Tweede Kamer. 

Op dit moment zijn vooral kinderen de dupe van de lange asielprocedures en trage afhandeling daarvan. Zij hebben er in eerste instantie niet om gevraagd hierheen te komen. Ook hebben zij zelf geen procedure gestart. Dit is voor hun gedaan. Zij zitten al jaren in onzekerheid met betrekking tot de afhandeling daarvan. Onzekerheid dat in de weg staat voor een normale ontwikkeling en een normale blik op de toekomst.

Een kinderpardon nu, zal een stok achter de deur zijn voor beleid dat in ontwikkeling is door minister Leers, van immigratie en asiel. Juist aan die lange procedures moet binnen de kaders van de wet en internationale verdragen wat gebeuren. Minister Leers werkt aan snellere procedures, waardoor kinderen niet meer geworteld kunnen raken. Een structurele oplossing voor kinderen die nu al geworteld zijn ontbreekt vooralsnog. De toekomstige snellere procedures zijn op hen niet meer van toepassing. Ze zijn opgegroeid in Nederland, net als Nederlandse kinderen. Laten we ze ook een toekomst geven in Nederland, net als Nederlandse kinderen.

De motie kreeg sowieso steun van het CDA en de SP. De VVD en Pro Duiven waren tegen. Lokaal Alternatief haalde wederom een trucje uit, net als bij onze motie tegen de opslag van kernafval, door aan te geven dat zij de motie niet wilden steunen. Zij vonden de motie niet ver genoeg gaan. De PvdA stelde daarop voor om de motie te verruimen, met veel genoegen zelfs, zodat Lokaal Alternatief niet anders kon dan de motie uiteindelijk ondersteunen.

Met succes heeft de PvdA een discusiebijeenkomst over probleemjongeren georganiseerd. Circa 50 personen waren aanwezig om te luisteren naar de meningen en standpunten van een aantal deskundigen en om vervolgens met elkaar van gedachten te wisselen. De discussie werd geleid door ex-jongerenwerker Hanno Ambaum.

Het centrum van Duiven komt regelmatig in het nieuws. Dan doelen we niet op het centrumplan, maar de overlast die door een aantal jongeren wordt veroorzaakt. Er is sprake van vandalisme en burgers voelen zich niet meer op hun gemak of veilig. Het  betreft  meestal  maar  enkelen, die de leefbaarheid in het centrum of elders negatief beïnvloeden. Voor de PvdA is duidelijk dat er op overlastplekken meer toezicht moet komen, gepaard met streng optreden waar er sprake is van wangedrag of vandalisme. Een antwoord als meer blauw zichtbaar op straat is echter te eenvoudig en te eenzijdig. Er speelt veel meer. Mensen die overlast ervaren willen nu een oplossing, maar is het niet beter om te zorgen voor een oplossing die ook stand houdt op de langere termijn. 

De eerste spreker was Peter van der Laan die in meerdere landelijke radio uitzendingen zijn mening kenbaar heeft gemaakt over hoe jongeren nu in de problemen komen en wat je daar tegen moet doen. Hij is hoogleraar aan de Vrije Universiteit en de Universiteit van Amsterdam met als specialisatie reclassering en sociaal-pedagogische hulpverlening. Tevens is hij werkzaam bij het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving.

    

Peter van der Laan           Hanno Ambaum

Verder deelde Hans Platenburg zijn ervaringen met projecten op het gebied van jeugd en veiligheid. Zo was hij projectleider bij de projecten “Aanpakken” en “Doorpakken” die ook in Duiven hebben plaatsgevonden.

Erik Bomhof gaf als districtschef van de politie Gelderland-Midden een overzicht waar en hoe vaak er
problemen zijn met overlast veroorzaakt door jongeren.

Tot slot ging Jeroen Dijsselbloem als lid van de Tweede Kamer ingaan op welke maatregelen er vanuit de landelijke politiek zijn genomen of worden voorbereid. Hij is voor de PvdA woordvoerder voor jeugdzorg.