Sinds de nieuwe fractie in maart 2010 in de raad zitting nam, heeft de PvdA herhaaldelijk gepleit voor meer aandacht vanuit de gemeente voor de directe leefomgeving van de burger. Meerdere malen hebben wij in raadscommissies of in de gemeenteraad zelf aandacht gevraagd voor het strikter handhaven van het hondenbeleid en meer voorzieningen voor de jeugd van 8-16 jaar.

De PvdA was dan ook verheugd dat deze druk zich concreet heeft vertaald in het nieuwe veiligheidsplan. Eindelijk wordt ingezien dat de overlast van jongeren preventief kan worden aangepakt door juist meer voorzieningen te creeren. Daarnaast heeft men eindelijk oog voor de overlast die burgers ervaren van hondenpoep. Burgers zien dit als ergernis nummer 1. Gerichter en strikter controleren is dan ook op zijn plaats om zo tot een gedragsverandering te kunnen komen van hondenbezitters die zich helaas niet aan de regels willen houden. Men kent deze regels nu zo langerzamerhand lang genoeg.

Ook andere ergernissen die burgers zelf noemen, zoals te hard rijden en parkeeroverlast, worden nu daadkrachtig aangepakt. De kadernota intregrale veiligheid 2012-2015 kon dan ook rekenen op steun van de PvdA. Hierin is tevens veel aandacht voor de vele woninginbraken en fietsdiefstallen in Duiven.