De PvdA vindt dat het verplaatsen van veehouderij Otten wel degelijk een haalbare optie is. Tijdens de raadsvergadering van 31 oktober 2011 kwam het verplaatsen van de veehouderij ter sprake. Sowieso is de PvdA voorstander om veel strikter en concreter te gaan handhaven. Dit voorstel had zij in 2010 al neergelegd. De PvdA is dan ook verheugd dat het College dit ook concreet tot uitvoering gaat brengen. De druk vanuit de PvdA heeft hier een belangrijke rol in gespeeld.

Toch heeft de PvdA ook oog voor de positie van de heer Otten met zijn bedrijf. Een veehouderij kan beter huishouden in het gebied ten noorden van de A12 in plaats van circa 200 meter van woonwijken. Daarnaast is er nog een ander bedrijf in de nabijheid van woningen die als hinderlijk wordt ervaren. Het gaat daarbij om het agrarisch loonbedrijf van Van Huet in de Ploenstraat.

De PvdA stelt voor om het bedrijf van Van Huet te vestigen op de locatie van Otten. Die locatie is uitermate geschikt als uitvalsbasis voor een agrarisch loonbedrijf. Tevens kan zo een oplossing worden gevonden voor de kruising Oostsingel-Broekstraat. Nu gaan de voertuigen van dit loonbedrijf over dit kruispunt om hun werk te kunnen doen in de gebieden ten noorden van de A12. De PvdA wil deze kruising zodanig aanpassen dat er een fietstunnel komt. Het autoverkeer kan op een andere wijze verlopen.

Met dit voorstel zou Van Huet het bedrijf Otten kopen en hoeft de gemeente alleen een ondersteuningssubsidie te verlenen. Dit is altijd goedkoper dan een heel bedrijf uitkopen. Verder kan Van Huet plannen maken voor haar locatie op de Ploenstraat in het kader van woningbouw.

Helaas konden de meerderheid van de raad zich niet vinden in dit voorstel. De gemeente gaat nu intensief handhaven en het bedrijf Otten dus niet uitkopen.

De gemeenteraad van Duiven heeft niet ingestemd met een amendement van de PvdA die het mogelijk maakt dat burgers gebruik kunnen maken van subsidiegeld vanuit de provincie. Burgers met een woning, gebouwd voor 1980 en met een WOZ-waarde minder dan 350.000 euro, lopen daardoor maximaal 500 euro mis om hun woning te isoleren.

De PvdA kreeg alleen steun vanuit het CDA, terwijl alle andere partijen tegen stemden. De PvdA realiseert zich dat de provincie de uitvoering van de  regeling  overlaat aan de  gemeenten, die daardoor opdraaien voor de kosten van de uitvoering. Uiteraard is dit niet kies. Dit neemt echter niet weg dat er wel subsidiegeld is voor de inwoners van de gemeente Duiven. Dit geld wil de PvdA de burgers niet onthouden.

Het feit dat het milieu er bij gebaat is en dat burgers een lagere energie-rekening tegemoet kunnen zien, kon de andere partijen helaas niet overtuigen om in te stemmen. Burgers missen hierdoor in 2011 een potentiële subsidie.

Tijdens de raadscommissie Grondgebied van 23 januari 2012 stond het afvalbeleidsplan op de agenda. De huidige duobakken zijn aan vervanging toe en dat is tevens een goed moment om het afvalbeleidsplan aan te passen. Er werden een 6 tal scenario's voorgelegd, die elk afzonderlijk zich richt op of een betere diensverlening, of lagere afvalkosten voor de burger, of betere milieudoelen bereikt.

De PvdA constateert dat in de afgelopen jaren de burger sowieso 3% teveel betaald bij de afvalstoffenheffing. Uitgangspunt is juist dat deze afvalstoffenheffing budget neutraal zou zijn. De PvdA riep het College op om voor de komende jaren dit te corrigeren.

Verder zag de PvdA dat het wel degelijk mogelijk zou moeten zijn om zowel de dienstverlening naar de burgers te verbeteren, zonder dat dit extra kosten met zich meebrengt, en hogere milieudoelen te bereiken tegen ook nog eens lagere kosten. De PvdA is er dan ook voorstander van dat er een onderzoek komt naar een systeem van 2 mini-containers in plaats van de duobak. In andere gemeenten met een duobak blijkt namelijk dat de invoering van 2 mini-containers een 5% hogere afvalscheiding teweeg brengt. Juist een betere afvalscheiding brengt weer lagere verwerkingskosten met zich mee. Daarnaast zijn er weinig bedrijven die vuilniswagens hebben die duobakken kunnen verwerken. Hierdoor kan de gemeente minder eenvoudig en goedkoop een bedrijf contracteren.

Recent is er een onderzoek onder burgers gehouden die navraag deed naar de bereidheid om over te stappen van de duobak naar 2 mini-containers. De grote meerderheid van de burgers wilde dit niet. Echter, toen de PvdA vroeg hoe dit dan is nagevraagd bij de burgers bleek dat dat men niet de context van de vraag weergaf. De PvdA gaat er vanuit dat burgers wel bereid zijn om over te stappen als blijkt dat de 2 mini-containers lagere kosten met zich mee gaat brengen en ook nog eens een betere afvalscheiding geeft.

De PvdA is geen voorstander van de invoering van een zogenaamd DIFTAR systeem. Dit is een systeem waarbij de burger per hoeveelheid afval gaat betalen. Wie meer afval heeft, betaalt dus meer. Het risico zit er dan namelijk in dat men afval elders probeert te dumpen om zo goedkoper uit te zijn. Dit vindt de PvdA niet wenselijk.

Verder vindt de PvdA dat de controle bij het afvalaanbiedstation wel strenger mag plaatsvinden. Wij hebben de indruk dat er nu ook veel bedrijfsafval gratis wordt afgezet (terwijl hiervoor juist betaald moet worden) en dat er burgers uit andere gemeenten hun afval brengen omdat men daar juist moet betalen.

De PvdA streeft naar duurzame energie om zodoende een actieve bijdrage te leveren aan het voorkomen van klimaatverandering en het realiseren van betaalbare energie in de toekomst. Dit streven mag niet alleen aan anderen worden overgelaten, ook de gemeente Duiven moet hieraan een actieve bijdrage leveren.

Het opwekken van electriciteit door middel van windmolens is een uitstekende vorm van duurzame energie. Er komen immers geen schadelijke stoffen vrij, zoals koolstofdioxide dat verantwoordelijk is voor het broeikaseffect of stikstofoxiden en zwaveloxiden die verantwoordelijk zijn voor zure regen. Daarnaast is de wind een onuitputtelijke bron van energie, zeker in ons land.

Uiteraard kunnen windmolens overlast veroorzaken. Omwonenden kunnen last hebben van het zoevende geluid of van de bewegende schaduwen van de wieken. Daarnaast kan er sprake zijn van horizon vervuiling. Een verantwoorde landschappelijke inpassing is dus belangrijk. Met de locatie van het Duivense Broek wordt de mogelijke overlast zo veel mogelijk beperkt. Wel vindt de PvdA dat het College de burgers meer moet betrekken bij dit besluitvormingsproces. Dit is immers van belang voor het creeren van draagvlak onder de bevolking.

De PvdA is voor het plaatsen van windmolens in het Duivense Broek, zodat de gemeente een actieve bijdrage levert aan het voorkomen van klimaatverandering en het betaalbaar houden van energie in de toekomst. Tevens wordt de mogelijke overlast hiermee zo veel mogelijk beperkt. Tot slot is de PvdA er voorstander van om nader onderzoek te doen naar de inzet van andere alternatieve energiebronnen.

De PvdA wil dat de gemeente Duiven meer controles op de naleving van het hondenbeleid gaat uitvoeren. Daarnaast wil zij dat tijdens de controles er ook strikter wordt opgetreden middels verbaliseren. Het intensiveren van de handhaving is hierdoor gericht op die hondenbezitters die de regels niet naleven en hun sociale verantwoordelijkheid niet tonen. Het doel is dat hierdoor een gewenste gedragsverandering teweeg wordt gebracht die de leefbaarheid en veiligheid in Duiven ten goede komen.

Niet opgeruimde hondenpoep scoort hoog op de irritatieladder bij burgers en zorgt voor regelmatige klachten richting de gemeente. Burgers verzoeken daarbij herhaaldelijk om een intensivering van de handhaving. In de afgelopen jaren heeft Duiven de regels omtrent hondenpoep intensief gecommuniceerd richting hondenbezitters en hen gewezen op hun sociale verantwoordelijkheid. Nu mag worden verondersteld dat de regels nagenoeg als bekend mag worden verondersteld bij hondenbezitters.

De PvdA Duiven wil extra financiële middelen vrijmaken zodat er meer en strikter kan worden gecontroleerd. Gelukkig zijn er veel hondenbezitters die zich wel aan de regels houden, maar helaas is er ook nog een grote groep van personen die dat helaas niet doet. Het doel van deze intensivering is dat zichtbaar wordt dat de gemeente luistert naar de burger en er een lik op stuk beleid komt. Het moet voelbaar zijn in de portemonnee van de overtreder en het moet niet voelbaar zijn onder je schoenen!