De PvdA heeft in een interpellatiedebat de wethouder Van de Water (CDA) van Onderwijs verzocht om de vordering van de dependance van de openbare basisschool "De Spil" ten gunste van de katholieke basisschool "Remigius" te herzien. Verder vraagt de PvdA zich af in hoeverre er onderzoek is gedaan naar andere pragmatische alternatieven. Daarnaast vraagt de PvdA zich af of de vordering juridisch wel stand kan houden. Het zou jammer zijn dat het College straks in het ongelijk wordt gesteld. Er is dan veel onrust veroorzaakt bij ouders en kinderen. Tevens is de verstandhouding tussen beide scholen dan onnodig op scherp gezet.

Kinderen hebben recht op goed onderwijs, in goede lokalen en zo dicht mogelijk bij huis. Een situatie waarbij kinderen over spoorlijnen of drukke wegen moeten fietsen naar dislocaties moet zo veel mogelijk worden voorkomen. Deze aspecten zijn voor de PvdA belangrijk. Daarnaast wil de PvdA een goede differentiatie van het onderwijsaanbod die door de vordering in gevaar dreigt te komen. Het belang van kinderen en het belang van scholen dient zo stabiel mogelijk te worden gehouden. Daar is in dit geval geen sprake van. "De Spil" is in de zomer van 2007 op verzoek van het College in de dependance aan de Schoolstraat getrokken. Nog geen half jaar later krijgt de school van het zelfde College te horen dat zij hier geen recht meer op heeft.

dependance De Spil

dependance De Spil in de Schoolstraat

Inmiddels is het vervolg bekend. De wethouder zag geen noodzaak om zijn besluit te herzien. De basisschool "De Spil" zette daarom een bezwaar- en beroepsprocedure in gang. De Commissie Bezwaarschriften adviseerde vervolgens dat het besluit van de wethouder van tafel moest.

Tevens liet de school onderzoeken of het besluit juridisch wel op juiste gronden was genomen. Het gevolg was dan ook dat eind juni 2008, beide scholen en de gemeente Duiven elkaar troffen voor de bestuursrechter. De conclusie van de rechter was: de huisvestingsverordening die de gemeente gebruikt, staat op een aantal onderdelen haaks op de Wet op het Primair Onderwijs. Het besluit van de gemeente zou daarom geschorst moeten worden.

Dit zou dan weer betekenen dat de hele zaak opnieuw zou beginnen. Met de komst van de zomervakantie en de start van het nieuwe schoolseizoen over 6 weken zou dit niet wenselijk zijn. De rechter verzocht de 3 partijen dan ook om de gang op te gaan en te trachten om alsnog een compromis te bereiken. Dit compromis werd dan ook gevonden, met als resultaat dat "De Spil" de dependance aan de Schoolstraat mag behouden.

De VMBO school Vestersbos in Zevenaar van het Liemers College moet vervangen worden. Het schoolgebouw verkeert in een dusdanig slechte staat dat renovatie € 13 miljoen gaat kosten. Nieuwbouw is aantrekkelijker, omdat je de inrichting van het gebouw beter kan afstemmen op de huidige ruimtelijke en functionele eisen die er vanuit de wet worden gesteld. De nieuwbouw gaat plaatsvinden op Groot Holthuizen in Zevenaar. Voordeel van deze locatie is dat er in de nabije toekomst ook een treinstation wordt aangelegd. Leerlingen kunnen dan optimaler van het openbaar vervoer gebruik maken.

De PvdA is voorstander van nieuwbouw voor deze school. Zij realiseert zich dat de nieuwbouw een flinke kostenpost met zich mee gaat brengen voro de gemeentebegroting van Duiven. De kosten voor nieuwbouw liggen immers op € 15 miljoen en dus € 2 miljoen duurder dan renovatie. Investeren in goed onderwijs en goede onderwijsvoorzieningen vindt de PvdA echter zeer belangrijk.

Het Liemers College valt onder een zogenaamde gemeenschappelijke regeling. Op deze school zitten immers leerlingen uit Duiven, Didam en Zevenaar. De gemeente draag een vast bedrag per leerling bij zodat elke gemeente naar rato een bijdrage levert.