De begroting van Presikhaaf bedrijven laat oplopende financiële tekorten zien. Presikhaaf bedrijven is voor de regio de sociale werkvoorziening. Het bedrijf is ontstaan uit een zogenaamde gemeenschappelijke regeling en bestaat uit een samenwerkingsverband van gemeenten in de regio Arnhem. De 4 Liemerse gemeenten en dus ook Duiven participeren hierin. Bij verlies bij Presikhaaf bedrijven dienen de tekorten door de gemeenten te worden aangevuld.

De verliezen zijn ontstaan door beleid vanuit het verleden, maar verslechteren nu desastreus ten gevolge van de stelselwijziging die het kabinet doorvoert. Het kabinet gaat namelijk flink korten op de sociale werkvoorziening. Daarnaast wordt de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) omgebouwd naar de Wet Werken naar Vermogen (WWnV).

De PvdA is verontrust over deze situatie. Door de stelselwijziging, die nu veel te snel wordt ingevoerd, komen sociale werkplaatsen en daarmee gemeenten in de financiële problemen. De PvdA deelt de zorgen van het College in deze.

De PvdA is het niet eens met de sluiting van de Spoedeisende Hulp in Zevenaar. Goede en toegankelijke zorg is essentieel voor de regio de Liemers. De PvdA realiseert zich dat de gemeentepolitiek een dergelijk besluit niet tegen kan gaan. Het vraagt het gemeentebestuur om alles in het werk te stellen om zorg te dragen voor een goede en toegankelijke zorg in de regio. Hiertoe behoort ook een goede ambulancedienst.

Sinds vorig jaar bestaat er binnen de gemeente Duiven de mogelijkheid dat personen die voor het eerst in hun leven een woning kopen een starterslening kunnen aanvragen. Met deze starterslening wordt het voor mensen met een lager inkomen meer haalbaar om een woning te kunnen kopen. Het gaat om mensen die gezien hun inkomen eigenlijk geen woning kunnen kopen. Door een extra lening aan te bieden, wordt hen die kans wel geboden. Een jaar na de invoering blijkt echter dat er nog niemand gebruik heeft gemaakt van de starterslening.

De PvdA wil nader bekijken op welke wijze de huidige regeling verbeterd kan worden, zodat er wel gebruik van wordt gemaakt. Het doel moet zijn dat de doelgroep vergroot wordt waardoor meer personen voor de starterslening in aanmerking kunnen komen. Daarnaast moet het de doorstroming bevorderen waardoor meer betaalbare woningen beschikbaar komen. Bijvoorbeeld doordat mensen die nu in een huurwoning wonen besluiten om een koopwoning te nemen.

De PvdA is het niet eens met de sluiting van de psychiatrische kliniek GGNet in Zevenaar. De PvdA realiseert zich dat de sluiting van de kliniek door de gemeentepolitiek niet is tegen te houden. Het gemeentebestuur wordt opgeroepen om te zorgen dat er een adequate geestelijke gezondheidszorg in de regio overblijft.

De Pv dA vindt dat de aandacht als samenleving in het bijzonder moet uitgaan naar de meest kwetsbare burgers. Helaas is niet iedereen in staat om actief mee te doen, bijvoorbeeld mensen met een handicap of oudere leeftijd of met problemen in de thuissituatie. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is een wet die er op gericht is dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Daarbij staat het vinden van oplossingen van zelfredzaamheid en het behoud van de regie over het eigen leven voorop. Voor de PvdA zijn dit belangrijke uitgangspunten.

De PvdA erkent dat de Wmo een belangrijke wet is waarvan de invoering en gevolgen voor het hele beleid van de gemeente Duiven en de gevolgen voor de burgers in Duiven nog lang merkbaar zullen zijn. De gemeente staat voor een enorme uitdaging en de beleidsagenda Wmo 2008-2011 "Met elkaar voor elkaar" bevat grote ambities. De PvdA ondersteunt deze ambities. De meest kwetsbare burgers in Duiven verdienen dit ook.