Tijdens de commissievergadering Grondgebied van 15 februari 2011 heeft de PvdA de wens geuit dat er meer aandacht moet komen voor het onderhoud van de fiets- en voetpaden in de gemeente Duiven. Uiteraard hangt hier een prijskaartje aan en de PvdA realiseert zich dat er keuzes moeten worden gemaakt in een tijd van bezuinigingen. Het verzocht het College dan ook om inzichtelijk te maken wat de kosten zouden zijn om het onderhoud van fiets- en voetpaden naar een hoger kwaliteitsniveau te brengen.

Tijdens de raadsvergadering van 14 maart 2011 bleek dat de kosten € 56.000 zouden zijn. Het College stelt voor om pas tijdens de begrotingsbehandeling van 2012 een nader besluit te nemen over het intensiveren van het onderhoud van fiets- en voetpaden. De PvdA kon zich vinden in dit compromis.

Met de begrotingsvergadering van 14 november kan immers een betere afweging worden gemaakt met andere beleidsonderwerpen.

Tijdens de gemeenteraad van 31 oktober 2011 heeft de PvdA met andere partijen een motie ingediend omtrent de situatie van de IJsselbrug bij Westervoort. De PvdA constateert dat de huidige rijbaan van de IJsselbrug door de toepassing van 90 cm hoge barriers te smal is geworden voor het elkaar passeren van brede (landbouw)voertuigen.  Daarnaast constateert de PvdA dat Rijkswaterstaat eenzijdig de oplossing van de problemen die daardoor zijn ontstaan op het bordje legt van de gemeenten Westervoort en Arnhem.

De IJsselbrug wordt in het kader van woon-werk en/of recreatie verkeer, door veel inwoners van de gemeente Duiven gebruikt en die hierdoor worden geconfronteerd met potentieel gevaarlijke verkeerssituaties en met een minder soepele verkeersdoorstroming. De PvdA vindt dit niet wenselijk.

De motie riep Rijkswaterstaat op de rijbaan zodanig en zo snel mogelijk aan te passen zodat brede (landbouw) voertuigen elkaar kunnen passeren. De motie mocht zich verheugen in steun van alle fracties.

De PvdA vindt extra aandacht voor fietsers en voetgangers in het kader van verkeersveiligheid heel belangrijk. Om die reden is de PvdA dan ook blij met de nieuwe alarmeringsborden bij oversteekplaatsen. Ondanks dat de plaatsing van de borden een positief initiatief is, ziet de PvdA echter te vaak dat het ook een negatieve uitwerking heeft op de verkeersveiligheid. Wat is namelijk het geval: in tegenstelling tot de situatie zonder borden, worden de automobilisten nu extra attent gemaakt op een oversteekplaats, maar de alarmering hebben nu eerder het effect van, zonder lampjes geen gevaar. Dus rij maar door als er geen lampjes knipperen. De automobilist voelt zich juist doordat de lampjes niet knipperen verzekerd. In de zin van, als het stoplicht op groen staat, kan ik gewoon, zonder te kijken, doorrijden. De PvdA ziet een verbetering van deze situatie als er bijvoorbeeld continu alarmerende lampjes branden of als de sensoren juist op de weg worden gericht in plaats van de fietsers/voetgangers. Zodra er een auto komt dan gaan automatisch de lichtjes knipperen zodat de automobilist extra wordt gewaarschuwd.