Een jaar gaat soms snel voorbij en soms ben je even kwijt wat er in een jaar gebeurd is. Daarnaast is eind december een mooi moment om allerlei lijstjes te maken, zoals een Politiek Jaaroverzicht. In dit overzicht proberen we de belangrijkste zaken van dit jaar op een rijtje te zetten.

Januari

Januari begon met een voorstel over hoe Duiven Energieneutraal kan worden in 2050. Hieraan zijn, vanuit de raad, doelstellingen toegevoegd voor 2023, 2030 en 2050. Hierdoor wordt de verduurzaming meer gestimuleerd. Het resultaat is een ambitiedocument dat ondersteund wordt door de raad.  

Februari

In februari zijn de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) en de Drank en Horeca verordening besproken. Deze zijn op een aantal punten aangepast hierbij de meest in het oog springende aanpassingen:

  • Er mag geen Alcohol meer geschonken worden in sportkantines en clubhuizen gedurende evenementen die gericht zijn op de jeugd.
  • Er geldt nu een parkeerverbod binnen de gemeente Duiven voor grote voertuigen (zoals vrachtwagens, en lijnbussen) behalve op de daarvoor aangewezen plekken.
  • Er is een blowverbod gekomen op openbare plaatsen. Hiermee wordt overlast van blowende personen voorkomen.
  • Voor carbidschieten zijn de regels aangepast en mag nu op 31 december ook zonder melding vooraf. De tijden zijn ingeperkt van 10:00 tot 18:00 uur.

Maart

In maart heeft de PvdA Duiven een motie ingediend om te kijken of er andere opties zijn voor de verkiezingsborden. Tijdens de verkiezingen worden de posters over elkaar heen geplakt en geeft het een rommelig en onverzorgd beeld.  Deze motie heeft een meerderheid behaald in de raad. Het college gaat ermee aan de slag.

April

In april waren er geen raadsvergaderingen waarin besluiten zijn genomen.

Mei

In mei is het beleidsplan schuldhulpverlening voor 2019-2020 vastgesteld. Naast de huidige hulp bij schulden wordt er ook ingezet op het vroeg signaleren van problemen. Dat houdt in dat de gemeente in contact wil komen met mensen die tegen betalingsachterstanden oplopen voor zij hierdoor in de problemen komen.  Op zich een mooi initiatief, maar wij vragen ons af of dit niet de privacy van mensen schend. Er moet goed gekeken worden wanneer en op welke manier de gemeente contact gaat leggen hierover. De wethouder heeft beloofd dat er zorgvuldig gekeken gaat worden dat de privacy niet in het geding komt. 

Juni

In juni is het besluit genomen dat er geen bedenkingen zijn voor de twee windturbines bij de rioolzuiveringsinstallatie van het Waterschap Rijn & IJssel (bij de AVR). De inwoners van Latuhm maken zich grote zorgen over de gevolgen voor hun gezondheid als deze turbines er komen. PvdA Duiven deelt deze zorg en heeft zich uit alle macht verzet. Wij vinden de onderliggende rapporten van het college onvolledige, gebaseerd op verkeerde gegevens en daardoor niet voldoende om een besluit op te nemen. Wij zijn niet tegen windenergie of windturbines, maar wel tegen windturbines die nog geen 300 meter van een vuilverbranding staan. Omdat dit een unieke situatie is in Nederland en omdat je niet lichtzinnig om mag gaan met de gezondheid van mensen vinden wij dat hier nu onvoldoende onderzoek gedaan is. De meerderheid van de raad was het niet met ons eens en heeft ingestemd met het voorstel. 

Juli

Juli is voor politiek Duiven altijd een spannende maand. De Voorjaarsnota staat dan op het programma. Een belangrijke vergadering omdat hier het beleid voor het komende jaar wordt bepaald en er voorruit gekeken wordt naar de daaropvolgende jaren. Vorig jaar (2018) werd er door het college nog mooie cijfers gepresenteerd. Inmiddels ziet die mooie wereld er heel anders uit. Er zijn onder meer tekorten op het gebied van zorg en niet alle plannen kunnen uitgevoerd worden. De komende jaren moet er bezuinigd worden.

We hebben tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota een aantal voorstellen gedaan. Grote projecten in stenen zoals gebiedsaanpak Rijksweg en de fietstunnel in de Zuidsingel zouden wat ons betreft heroverwogen moeten worden. Dit zijn projecten die onze gemeente veel geld kosten, maar die, wat ons betreft, niet noodzakelijk zijn.

Zorg is voor ons een punt waar niet op bezuinigd mag en kan worden. Zorg en Welzijn zijn voor ons erg belangrijke punten. Omdat er onvoldoende toezeggingen zijn gedaan op het gebied van onder meer Zorg, hebben wij niet ingestemd met de Voorjaarsnota 2019.

Augustus

In augustus is de raad met zomerreces. 

September

In september kreeg de raad de definitieve verklaring van geen bedenkingen voor de windmolens. Alle bezwaren zijn behandeld, maar op een paar kleine wijzigingen na is de verklaring niet meer meer gewijzigd. Het waterschap kan nu verder met het realiseren van de windturbines.

Verder heeft de raad besloten als eerste benaderd te willen worden als de grond aan de Molenstraat te koop worden aangeboden (op basis van de Wet Voorkeursrecht). Dit is gedaan in verband met een mogelijke uitbreidingslocatie
voor woningbouw.

Oktober

In oktober stond het vervolgplan Woningbouw op het programma. Hierin wordt bepaald waar er nieuwe woningen gebouwd kunnen worden binnen de gemeente. Wij zijn voor het bouwen van nieuwe woningen, maar alleen als dit voor de juiste doelgroep is. Voor ons zijn dat jongeren, 1- en 2 persoonshuishoudens en woningen voor ouderen. Omdat wij vinden dat woningbouw voor deze doelgroepen onvoldoende is opgenomen in de plannen hebben wij deze niet ondersteund.

November

November is de maand van de Meerjarenbegroting. Een begroting waarbij de cijfers nog minder rooskleurig waren dan vooraf  aangegeven. Dit betekende dat er nog meer bezuinigd moet gaan worden.

Het college had 4 bezuinigingspakketten samengesteld. Bij deze pakketten hebben ze van veel budgetten een klein beetje afgehaald. Hierdoor is er op alle vlakken minder geld beschikbaar en kan er dus minder gedaan worden.

Wij wilde op zoek naar andere opties. Bijvoorbeeld bezuinigen op grotere projecten die ook in de tijd verschoven kunnen worden. Of projecten niet meer uitvoeren omdat deze niet zo veel opleveren voor de gemeenschap. Ook het vergroten van inkomstenbronnen was voor ons een goede optie, maar de raad besliste anders. Die ging akkoord met het voorliggende plan van bezuinigingen 1 en zal voor de voorjaarsnota aanvullende plannen gaan bekijken. Wij hebben tegengestemd.

Wij blijven niet stil zitten en gaan aan de slag om te kijken hoe er in Duiven beter en effectiever met de bezuinigingen om gegaan kan worden. Zodat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen

December

In december stond onder meer de Najaarsnota op het programma en een motie met betrekking tot de Voedselbank Arnhem en omgeving. Lees ons verslag hierover. Kort samengevat hebben wij de Najaarsnota niet gesteund en wordt er door het college gekeken of en hoe Duiven de voedselbank kan steunen.

Op 19 december 2019 was er nog een laatste en niet vaak voorkomende raadsvergadering. Tijdens deze vergadering is  een Huub Hieltjes voor gedragen als nieuwe burgemeester. Waarschijnlijk wordt hij in maart 2020 ge├»nstalleerd als nieuwe burgemeester. PvdA Duiven hoopt op een prettige samenwerking.

Tot zover ons beknopte jaaroverzicht.

Top