Tijdens de laatste raadsvergadering van dinsdag 10 december 2019, stonden een aantal belangrijke punten op het programma, zoals de belastingsverordeningen 2020, de Najaarsnota 2019, de startnotitie* RES (regionale energie strategie) en onze motie voor de voedselbank. 

Belastingsverordeningen 2020 - Marktgelden

Bij de belastingsverordeningen hebben we een amandement ingediend om de marktgelden, die betaald moeten worden door de marktkooplieden, op € 0,00 te houden. Dit 0 euro tarief is ingesteld zodat het college een gedegen en goed onderzoek kan doen naar de levensvatbaarheid van de markt. De 1e fase van dit onderzoek is afgerond en moet nu verder worden uitgewerkt. Tot dit onderzoek volledig is afgerond wil de PvdA de marktgelden op 0 euro houden.

de markt van Duiven 2

Ons voorstel is door de raad unaniem aangenomen.

De Najaarsnota 2019

De Najaarsnota kan, net als de voorjaarsnota en de meerjarenbegroting, niet op onze steun rekenen. In de Najaarsnota zijn fouten in berekeningen (o.a. voor de OZB) en foutieve boekingen uit de Voorjaarnota naar voren gekomen. Deze zijn in de Najaarsnota gecorrigeerd. Het plaatst voor ons wel vraagtekens bij de kwaliteit van de diverse eerder gedane voorstellen en wij vragen ons af of dit in 2020 beter zal gaan. Dit geeft ons het gevoel dat we dit jaar achter de financiële feiten aangelopen hebben en dat de raad onvoldoende haar controlerende rol heeft kunnen uitvoeren. Voor de PvdA voldoende redenen om de Najaarsnota niet te steunen. 

Startnotitie* RES (Regionale Energie Strategie)

De startnotitie RES gaat over de energietransitie. Wij hebben hiervoor een motie ingediend waarin wij onder meer het college vragen te kijken naar andere mogelijkheden dan alleen wind- en zonne energie. Wij verzoeken in onze motie het college om, voor het concept bod (plan waarin de gemeente aangeeft wat ze willen gaan doen) in juni 2020, deze mogelijkheden aan de raad voor te leggen.

De wethouder heeft gevraagd om de motie aan te houden, omdat het college in februari met meer informatie zal komen. Naar aanleiding van deze toezegging hebben wij de motie aangehouden, wat betekent dat deze niet in stemming is gebracht. Als, op een later tijdstip, de toezegging niet of onvoldoende uitgevoerd is, kan de motie alsnog in stemming gebracht worden.  

De PvdA heeft ingestemt met de startnotitie RES en zullen dit proces verder scherp blijven volgen. 

* In een startnotitie worden de uitgangspunten voor een bepaald traject vastgesteld.

Motie Voedselbank

GroenLinks is de initiatiefnemer voor de motie Voedselbank. De PvdA heeft deze motie gesteund. In de motie wordt het college verzocht om te onderzoeken of de gemeente Duiven een bijdrage kan leveren aan de voedselbank Arnhem en omgeving, die ook in de gemeente Duiven actief is. Deze motie is aangenomen. Het college zal met een  voorstel terug komen bij de raad. 

 

Top