Skip to main content

Standpunten

Onderwijs, cultuur en recreatie

Onderwijs is belangrijk voor de kansen van kinderen. Kinderen moeten vooral kind kunnen zijn. Goed onderwijs is een garantie om later bij te dragen aan een sterke en sociale samenleving. </p.

Daarom vindt PvdA Duiven het belangrijk dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen op school. Een goed schoolgebouw hoort daarbij. De school moet het beste uit de kinderen naar boven halen.

Iedereen kind hoort op jonge leeftijd (basisschool) de mogelijkheid te hebben om een zwemdiploma te hebben. De PvdA Duiven wil dat we stappen gaan zetten tot het herinvoeren van schoolzwemmen voor iedere kind. Wanneer dit in verband met het inkomen van de ouders problemen oplevert biedt de gemeente de ondersteunde helpende hand (zie Armoedebestrijding).

Ook na de schooltijd moet er een invulling gegeven worden hoe onderwijs vorm kan krijgen. Een leven lang leren wordt door de Rijksoverheid gestimuleerd en verdient in onze gemeente ook verder uitgewerkt te worden.

Naast goed onderwijs is ook kunst en cultuur belangrijk voor de vorming van een kind. Hierbij geldt, jong geleerd is oud gedaan. In Nederland is een grote traditie met betrekking tot het culturele leven zoals muziekscholen, bibliotheken, poppodia, musea en cultuureducatie. Deze voorzieningen wil PvdA Duiven in stand houden voor de binding en vorming.

PvdA Duiven wil dat de gemeentelijke organisatie stageplekken en werkervaringsplaatsen biedt aan jongeren van het (V)MBO. Wij vinden dat de gemeente zich actief moet inzetten voor samenwerking tussen het (V)MBO en het bedrijfsleven om te komen tot een beteren aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt.

De samenleving doet meer en meer een beroep op de computervaardigheden van jong en oud. Om computervaardig te zijn en blijven zijn ervaring, opleiding en hulp noodzakelijk. PvdA Duiven stimuleert initiatieven waarbij bedrijven samen met scholen (Candea College) de samenwerking opzoeken om mensen digitaal vaardig te maken en te houden. Ook initiatieven waarbij bedrijven ouderenorganisaties ondersteunen in digitale vaardigheden worden gestimuleerd.

Ook onze natuurgebieden moeten in stand blijven worden gehouden. Hierbij streven we tussen naar een mooie overgang tussen bedrijfsgebieden, (nog te bouwen) woongebieden en het buitengebied. Ze dienen als uitlaatklep voor iedereen die er gebruik van maakt en kunnen ook dienen voor andere activiteiten zoals wandelingen en sport. Wij koesteren onze streek en zijn eigen identiteit. Iedereen moet hiervan kunnen genieten.

Kortom:

  • Schoolzwemmen wordt weer ingevoerd.
  • Ieder kind moet de mogelijkheid krijgen om op jonge leeftijd in contact te komen muziekscholen, bibliotheken, poppodia, musea en cultuureducatie.
  • Leerlingen van het (V)MBO krijgen de mogelijkheid om stage te lopen bij de gemeente.
  • Het digitaal vaardig maken en houden van inwoners die hier problemen mee hebben wordt door de gemeente in samenwerking met het Candea College gestimuleerd.
  • Onze natuurgebied moeten beschermd worden en behouden blijven voor iedereen die hier gebruik van maakt.

#muziekschool #werkervaringsplaatsen #computervaardigheid #natuurgebieden #schoolzwemmen